Author: Bobo_Meet

第三世多杰羌佛办公室公告

第三世多杰羌佛办公室 第二十七号公告 (05/11/2012)

0 第三世多杰羌佛办公室 第二十七号公告 (05/11/2012)     针对佛教徒们来信询问第三世多杰羌佛是否认证过金刚菩萨、空行母和护法圣转世的人,第三世多杰羌佛办公室答复如下:第三世多杰羌佛在这世界上从未认证过某某人是金刚菩萨或空行母、护法圣,若要得到认证,除非这个人是经过七师十证考试、持证...

Scroll Up